ال ای دی

یک دیود تابش نور (LED) یک منبع نوری نیمه هادی است که هنگام جریان جریان از طریق آن ، از نور ساطع می شود. الکترون ها در نیمه هادی با سوراخ های الکترونی نوترکیب می شوند و انرژی را به صورت فوتون آزاد می کنند. رنگ نور (متناسب با انرژی فوتون ها) با انرژی مورد نیاز الکترون ها برای عبور از شکاف باند نیمه هادی تعیین می شود. نور سفید با استفاده از نیمه هادی های متعدد یا لایه ای از فسفر تابش نور بر روی دستگاه نیمه هادی به دست می آید.

بایگانی‌ها ال ای دی - تجارت الکترونیک

ال ای دی

یک دیود تابش نور (LED) یک منبع نوری نیمه هادی است که هنگام جریان جریان از طریق آن ، از نور ساطع می شود. الکترون ها در نیمه هادی با سوراخ های الکترونی نوترکیب می شوند و انرژی را به صورت فوتون آزاد می کنند. رنگ نور (متناسب با انرژی فوتون ها) با انرژی مورد نیاز الکترون ها برای عبور از شکاف باند نیمه هادی تعیین می شود. نور سفید با استفاده از نیمه هادی های متعدد یا لایه ای از فسفر تابش نور بر روی دستگاه نیمه هادی به دست می آید.