مقاومت

مقاومت یک جزء الکتریکی دو قطبی منفعل است که مقاومت الکتریکی را به عنوان یک عنصر مدار به کار می گیرد. در مدارهای الکترونیکی، مقاومت برای کاهش جریان جاری، تنظیم سطح سیگنال، تقسیم ولتاژ، عناصر فعال تعصب و خطوط انتقال از میان دیگر کاربردها استفاده می شود. مقاومت به مقاومت بالا که می تواند بسیاری از وات برق را به عنوان گرما از بین ببرد، می تواند به عنوان بخشی از کنترل موتور، در سیستم های توزیع برق یا به عنوان بار آزمایشی برای ژنراتورها استفاده شود. مقاومت ثابت دارای مقاومت است که فقط با دمای، زمان یا ولتاژ کار کمی تغییر می کند. مقاومت های متغیر را می توان برای تنظیم عناصر مدار (مانند یک کنترل کننده میزان صدا یا یک لامپ دیمر) یا به عنوان ابزار سنجش برای گرما، نور، رطوبت، نیرو، و یا فعالیت های شیمیایی استفاده می شود.

بایگانی‌ها مقاومت - تجارت الکترونیک

مقاومت

مقاومت یک جزء الکتریکی دو قطبی منفعل است که مقاومت الکتریکی را به عنوان یک عنصر مدار به کار می گیرد. در مدارهای الکترونیکی، مقاومت برای کاهش جریان جاری، تنظیم سطح سیگنال، تقسیم ولتاژ، عناصر فعال تعصب و خطوط انتقال از میان دیگر کاربردها استفاده می شود. مقاومت به مقاومت بالا که می تواند بسیاری از وات برق را به عنوان گرما از بین ببرد، می تواند به عنوان بخشی از کنترل موتور، در سیستم های توزیع برق یا به عنوان بار آزمایشی برای ژنراتورها استفاده شود. مقاومت ثابت دارای مقاومت است که فقط با دمای، زمان یا ولتاژ کار کمی تغییر می کند. مقاومت های متغیر را می توان برای تنظیم عناصر مدار (مانند یک کنترل کننده میزان صدا یا یک لامپ دیمر) یا به عنوان ابزار سنجش برای گرما، نور، رطوبت، نیرو، و یا فعالیت های شیمیایی استفاده می شود.