دما و رطوبت

رطوبت سنج ابزاری برای اندازه‌گیری محتوای بخار آب موجود در جوّ است.نموداری که در آن رطوبت نسبی و رطوبت مطلق و نقطهٔ شبنم به روش ترسیمی و با استفاده از قرائت دماسنج تر و خشک به دست می‌آید نمودار نم‌سنجی یا نمودار رطوبت‌سنجی نامیده می‌شود.

سنسور دما نوعی سنسور برای تشخیص دما است. این وسیله مطابق بر این اصل کار می‌کند که مقاومت الکتریکی فلزات با افزایش دما افزایش می‌یابد.در نتیجه برای سنجش دما کافیست مقاومت الکتریکی RTD اندازه‌گیری شود.

بایگانی‌ها دما و رطوبت - تجارت الکترونیک

دما و رطوبت

رطوبت سنج ابزاری برای اندازه‌گیری محتوای بخار آب موجود در جوّ است.نموداری که در آن رطوبت نسبی و رطوبت مطلق و نقطهٔ شبنم به روش ترسیمی و با استفاده از قرائت دماسنج تر و خشک به دست می‌آید نمودار نم‌سنجی یا نمودار رطوبت‌سنجی نامیده می‌شود.

سنسور دما نوعی سنسور برای تشخیص دما است. این وسیله مطابق بر این اصل کار می‌کند که مقاومت الکتریکی فلزات با افزایش دما افزایش می‌یابد.در نتیجه برای سنجش دما کافیست مقاومت الکتریکی RTD اندازه‌گیری شود.