مبدل

وسیله‌ای است که انرژی را از نوعی به نوع دیگر تبدیل می‌کند. انواع انرژی شامل: الکتریکی، الکترونیکی ، مکانیکی، الکترومغناطیسی (از جمله نور)، شیمیایی، صوتی یا گرمایی است. واژهٔ مبدل برای حسگرها/ تشخیص‌دهنده‌ها و همچنین وسیله‌های تبدیل انرژی استفاده می‌شود.

یک حسگر برای تشخیص یک پارامتر در یک حالت از انرژی و گزارش آن در حالت دیگر که معمولاً سیگنال الکتریکی است استفاده می‌شود. برای مثال یک حسگر فشار، فشار (حالتی از انرژی مکانیکی) را تشخیص می‌دهد و به سیگنال الکتریکی برای نمایش اندازه تبدیل می‌کند.

یک فعال‌ساز انرژی را می‌گیرد و عکس العمل نشان می‌دهد. انرژی که به فعال‌ساز داده می‌شود می‌تواند الکتریکی یا مکانیکی (پنوماتیک، هیدرولیک و…) باشد. موتور الکتریکی و بلندگو هر دو فعال‌ساز هستند، و تبدیل انرژی الکتریکی به حرکتی را با اهدافی متفاوت انجام می‌دهند.

بایگانی‌ها مبدل - تجارت الکترونیک

مبدل

وسیله‌ای است که انرژی را از نوعی به نوع دیگر تبدیل می‌کند. انواع انرژی شامل: الکتریکی، الکترونیکی ، مکانیکی، الکترومغناطیسی (از جمله نور)، شیمیایی، صوتی یا گرمایی است. واژهٔ مبدل برای حسگرها/ تشخیص‌دهنده‌ها و همچنین وسیله‌های تبدیل انرژی استفاده می‌شود.

یک حسگر برای تشخیص یک پارامتر در یک حالت از انرژی و گزارش آن در حالت دیگر که معمولاً سیگنال الکتریکی است استفاده می‌شود. برای مثال یک حسگر فشار، فشار (حالتی از انرژی مکانیکی) را تشخیص می‌دهد و به سیگنال الکتریکی برای نمایش اندازه تبدیل می‌کند.

یک فعال‌ساز انرژی را می‌گیرد و عکس العمل نشان می‌دهد. انرژی که به فعال‌ساز داده می‌شود می‌تواند الکتریکی یا مکانیکی (پنوماتیک، هیدرولیک و…) باشد. موتور الکتریکی و بلندگو هر دو فعال‌ساز هستند، و تبدیل انرژی الکتریکی به حرکتی را با اهدافی متفاوت انجام می‌دهند.